Haliliye Belediyesinden Ismarlama İhale 

Haliliye belediyesinin Araç ve İş Makinesi kiralamak için açmış olduğu ihalenin şartnamesinde olan öyle detaylar var ki, Adeta ihale bir kaç firma için özel dizayn edilmiş gibi. 

Haliliye Belediyesinden Ismarlama İhale 

Haliliye belediyesinin 2019/339500 ihale kayıt numaralı araç ve iş makinası hizmet alımında Türkiye genelinde sadece 2 firmanın envarterinde bulunan araçları şartnamesine ekleyerek haksız rekabetin önünü açan ve Haliliye belediyesini ciddi anlamda zarara uğratacak bir skandala imza atmaya hazırlanıyor, İhaleye girmeye hazırlanan firma yetkilileri ihale şartnamesine tepki göstererek söz konusu makinaların ihaleden önce alımı halinde ihalenin alınmaması durumunda makinaların ellerinde kalacağı ve firmanın çok ciddi zarara uğrayacağı, hatta iflasa kadar gideceğini söylediler.

İhaleye Tepki Gösteren Firmalar Ne Dedi?


Haliliye belediyesinin 2019/339500 ihale kayıt numaralı araç ve iş makinası hizmet alımı ihalesi 36 aylığına ihale edilmek üzere ilana çıkmıştır. İhaleye katılmaya ilişkin hususlara bakıldığında yeterlilik kriteri olarak 10 adet farklı özelliklerde araç ( araçların firmanın kendi malı olması şartı ) bulunmaktadır, Bu araçlardan bazıları Türkiye'de sadece bir kaç firmada bulunmaktadır. Bu hizmetin bu şekilde ihaleye çıkartılması rekabeti kısıtlamakta belediyemizin ve şehrimizin zarar etmesi anlamına gelmektedir. Bu ihaleye en fazla anlaşmalı bir birine yakın 3 firma girecek ve piyasanın üstünde fahiş fiyatlara ihaleyi alacaklardır. Bu ihaleye firmaların kendi malı olmadan da ihaleye çıkartılması durumunda bir çok firmanın gireceği rekabetin oluşacağı ve çok daha düşük fiyatlar ile ihalenin alınacağı aşikardır.

Neden Teminat Değil Araç Alımı İsteniyor?


Normal şartlarda ihaleler alım yapılacak miktara yakın bir rakam teminat olarak istenilir, Bu teminatın amacı ihaleye girecek firmanın Araç yada mal alımı yapmadan ihaleye girmesi, İhaleyi alamama durumunda söz konusu araç ve mal alımında doğacak zararın önüne geçilmesidir.Ancak bu ihalede teminat mektubu veya benzer bir garanti istemek yerine doğrudan mal alımı şartı koşulmuştur, Bu durumda firmalar ya ihaleden çekilecek yada söz konusu araçları satın alacak. Araçları satın almaları durumunda ihaleyi alamama ihtimalinde araçlar başka hiç bir işe yaramadığından firmalar büyük bir zarar ile karşı karşıya kalacaklardır! Bundan dolayı bir çok firma riske girmeyip ihaleye yaklaşmamaktadırlar.

Haliliye Belediyesine Çağrı


Belediyenin gerekli konumundaki görevlilerin ve belediye başkanımızın görevinin haliliye halkına hizmet, bu halkın, kamunun kaynaklarına sahip çıkmak ve bu kaynakların verimli bir şekilde kullanılarak halkın hizmetlerine cevap vermek olduğunu bilmekteyiz. Durum böyle iken halkın ve devletin kazanması yerine halkın ve devletimizin kaybetmesine izin vermek akıllara bir çok soru işaretinin gelmesine sebep olmaktadır.

İhalelerin Amacı Nedir?


Yapılan ihalelerin amacı, ihaleyi açan firmanın veya kurumun ihtiyacı olan mal veya hizmeti rekabet koşulları içerisinde olabilecek en uygun fiyata almaktır.

İhale Şartnamesinde Hangi Araçlar İstendi?

 

 1. 14-16 M3 Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Aracından 1 Adet,
 2. 12-13 M³ Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Aracından 1 Adet,
 3. 10-11 M³ Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Aracından 1 Adet
 4. 7-8 M³ Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Aracından 1 Adet,
 5. 5-6 M³ Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Aracı /Monoblok Aracından 1 Adet,
 6. 8-10 Ton Buharlı Arazöz Aracından 1 Adet,
 7. Buharlı Yüksek Basınçlı Yıkama Aracından 1 Adet,
 8. Mobil Yıkama Aracından 1 Adet,
 9. 2-3 M³ Mini Damperli Kamyon Aracından 1 Adet,
 10. Teleskopik Sepetli Platform Aracından 1 Adet
 11. E-İhale'de Yayınlanan Tam Metin


ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR
HALİLİYE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ARAÇ VE İŞ MAKİNESİ KİRALAMA HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:  


İKN    :    2019/339500 


1-İdarenin
------------
a) Adı    :    HALİLİYE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi    :    Esentepe mahallesi Necmettin Cevheri bulvarı No:9 63200 KARAKÖPRÜ/ŞANLIURFA
c) Telefon ve faks numarası    :    4143133443 - 4143142882
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası


2-İhale konusu hizmet alımın
---------------------------
a) Adı    :    ARAÇ VE İŞ MAKİNESİ KİRALAMA HİZMET ALIM İŞİ
b) Niteliği, türü ve miktarı    :    
110 adet binek hafif ticari sınıf ve triportör araç akaryakıtsız ve sürücüsüz, 27 adet sürücüsüz, akaryakıt dâhil araç, 49 adet akaryakıt ve personel dahil araç kiralama hizmeti alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer    :    Haliliye Belediyesi ilçe sınırları
ç) Süresi/teslim tarihi    :    İşe başlama tarihi 01.10.2019, işin bitiş tarihi 30.09.2022
d) İşe başlama tarihi    :    01.10.2019


3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati    :    19.08.2019 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)    :    Haliliye Belediyesi Esentepe Mah.Necmettin Cevheri Bulvarı No:9 Karaköprü/Şanlıurfa

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir. 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri. 
4.1.5 İstekliler, ihale konusu alımın alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri kısmını yeterlik bilgileri tablosunda belirteceklerdir. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler, 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilanço bilgileri:
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a)    Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olduğunu,
b)    Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olduğunu,
c)    Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olduğunu ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlandığını göstermek üzere yıl sonu bilanço belgelerine ilişkin bilgileri belirtebilirler.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerine ilişkin bilgileri sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu, 
b) Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını gösteren belgeler, 
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir. 
Toplam cironun teklif edilen bedelin %15’inden,    hizmet işleri ile ilgili cironun ise teklif edilen bedelin %9’undan az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir. 
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır. 
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgelere ait bilgiler ve kapasite raporuna ait bilgiler:
İhale kapsamında çalıştırılacak araçlardan;

 

14-16 M3 HİDROLİK SIKIŞTIRMALI ÇÖP ARACINDAN 1 ADET,

12-13 M³ HİDROLİK SIKIŞTIRMALI ÇÖP ARACIINDAN 1 ADET,

10-11 M³ HİDROLİK SIKIŞTIRMALI ÇÖP ARACINDAN 1 ADET,

7-8 M³ HİDROLİK SIKIŞTIRMALI ÇÖP ARACIINDAN 1 ADET,

5-6 M³ HİDROLİK SIKIŞTIRMALI ÇÖP ARACI /MONOBLOK ARACINDAN 1 ADET,

8-10 Ton BUHARLI ARAZÖZ ARACINDAN 1 ADET,

BUHARLI YÜKSEK BASINÇLI YIKAMA ARACINDAN 1 ADET,

MOBİL YIKAMA ARACINDAN 1 ADET,

2-3 M³ MİNİ DAMPERLİ KAMYON ARACINAN 1 ADET,

TELESKOPİK SEPETLİ PLATFORM ARACINDAN 1 ADET

 

 

İdare, işin niteliğinin gerektirdiği hallerde, ihale konusu işin yapılabilmesi için isteklinin kendisine ait olmasını gerekli gördüğü makine, teçhizat ve diğer ekipmanı yeterlik kriteri olarak belirleyebilir  hükmü çerçevesinde; yukarıdaki tabloda belirtilen sayıda araç ve makinenin isteklinin kendi malı olması istenmektedir.

İstekli,  kendi malı olan makine, ekipman, teçhizat ve diğer araçlar için, idari şartnamede yer alan kriterleri taşıdığına dair;

Araçlar için:  Adayın veya isteklinin kendi malı olan makine, teçhizat ve diğer ekipman; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya serbest muhasebeci raporu ile Türk Standartları Enstitüsü tarafından onaylı, ruhsat veya iş makinası tescil belgesi sunulan aracın şasi numarasını içeren, AİTM (Araçların İmal, Tadil ve Montajı) Münferit Araç Uygunluk Belgesini/Belgelerini ihale dosyasında sunmak zorundadır.

Makineler için :

         Adayın veya isteklinin kendi malı olan makine, teçhizat ve diğer ekipman; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya serbest muhasebeci raporu ile teknik özelliklerini gösterir makine katalog, broşür vb. ihale dosyasında sunmak zorundadır.

Geçici ithalle getirilmiş veya finansal kiralama yoluyla edinilmiş makine ve ekipman, kira sözleşmesinin sunulması ve ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar olan kiralarının ödendiğinin belgelenmesi şartı ile adayın veya isteklinin kendi malı sayılır. 

            İş ortaklığında makine, teçhizat ve ekipman ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından sağlanabilir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Evsel atıkların toplanması ve/veya nakli,cadde ve sokakların makine ve/veya elle süpürülmesi, cadde ve sokakların makine ile yıkanması ve/veya tüm bu araç ve makinelerin kiralanması gibi kentsel temizlik işleri beraber veya ayrı ayrı benzer iş olarak kabul edilecektir.Araç ve/veya iş makinesi kiralama işleri ve/veya araç çalıştırılmasına dayalı çöp toplama ve nakli ve/veya cadde,sokak,meydan süpürme ve/veya yıkama gibi kentsel temizlik işleri (söz konusu işlere ait istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesi, işçilik kalemlerinin tutarı düşürülmek sureti ile değerlendirilecektir.)Benzer iş olarak kabul edilecektir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir. 

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Araç Kiralama/0,84
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
 

Tepkileriniz Nedir?

like
0
dislike
0
love
0
funny
1
angry
0
sad
0
wow
0